Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie IV etap

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy zadania: Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy – I etap

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dotyczy: ogłoszenia o przetargu na wykonanie zadania p.n. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach”

Zbiorcze zestawienie ofert

Dotyczy: ogłoszenia o przetargu na wykonanie zadania p.n."Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy – I etap"

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZADANE PYTANIA DO SIWZ ciąg dalszy

Dotyczy: ogłoszenia o przetargu na wykonanie zadania p.n. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach”

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZADANE PYTANIA DO SIWZ

Dotyczy: ogłoszenia o przetargu na wykonanie zadania p.n. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach”

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy – I etap Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem : 111127 w dniu 23.05.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem : 162208 w dniu